- Praktiska råd som fungerar

Ny arbetsmiljölagstiftning

Ledarskap | 2016-03-16

Sammanfattning av de nya arbetsmiljöföreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft 2016-03-31

Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljö.

Grunderna finns dokumenterade i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete där det finns regler om arbetsmiljö, kunskaper och hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten.

De nya föreskrifterna ställer följande krav

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om:

• Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning

• Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska också se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka förmågan att motverka ohälsa. Medarbetarna ska ges möjlighet att delta i framtagandet av målen och alla medarbetare ska känna till dem.

Målen ska dokumenteras om det finns fler än 10 medarbetare.

Med organisatorisk arbetsmiljö menas villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar:

• Ledning och styrning

• Kommunikation

• Delaktighet, handlingsutrymme

• Fördelning av arbetsuppgifter

• Krav resurser och ansvar

Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Informationsplikt

Arbetsgivaren ska se till att medarbetarna känner till:

• Vilka arbetsuppgifter som ska utföras

• Vilka resultat somska uppnås

• Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur

• Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla uppgifter som ska utföras

• Vem ska de vända sig till för att få råd och hjälp.

Arbetsgivaren ska säkerställa att medarbetarna känner till vilka befogenheter de har enligt ovanstående.

Åtgärder

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa. 

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning kan inverka på medarbetarnas hälsa. Exempel på vad som kan vara risk för ohälsa:

• Stor omfattning av övertidsarbete

• Långa arbetspass

• Långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser samt förväntningar på att alltid vara nåbar.

Arbetsgivaren bör också uppmärksamma möjligheterna till återhämtning.

Motarbeta kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Det ska finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras

• Vem ska ta emot information om det förekommer

• Vad som händer med informationen, vad ska mottagaren göra

• Hur och var ska de utsatta få hjälp

Rutinerna ska vara kända för alla medarbetare.

Agneta Nyberg

agneta.nyberg@vdstodet.se

 

 

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.