- Praktiska råd som fungerar

ÄR DET DAGS ATT #PROVTRYCKA DITT #FÖRETAGS #EKONOMI?

Ekonomi & Finans | 2019-02-08

Sveriges ekonomi är fortfarande stark och många ekonomer bedömer att den kommer att vara så även under 2019. Trots stark ekonomi under 2018 så ökade antalet konkurser i Sverige med 13% jämfört med 2017. Det är i och för sig från en mycket låg nivå men trenden är stark, då ökningen mestadels skett under senare delen av året. Det är också relativt stora regionala skillnader i landet. I vissa regioner har till och med konkurserna minskat något.

Ser man en konjunkturnedgång framför sig finns det all anledning att #stresstesta företagets ekonomi. Det innebär enkelt att man går igenom vissa scenarier som kan inträffa enskilt eller tillsammans och ser hur företagets ekonomi klarar dessa påfrestningar.  

Man pratar om #likviditet och #soliditet i dessa sammanhang. #Likviditeten är i korta drag den kortsiktiga #betalningsförmågan och soliditeten den långsiktiga. En sund målsättning för likviditeten kan vara att man skall ha något mer i kassan än vad som förfaller till betalning inom 30 dagar. Då är likviditeten >100%. I soliditeten ingår tillgångar som finns i balansräkningen och som i värsta fall kan säljas för att betala löpande kostnader. Då värdet på dessa tillgångar till största delen avgörs av tillgång och efterfrågan på produkterna/utrustningen så är det svårt att bedöma den exakta soliditeten i företaget.  Är landet på väg in i en lågkonjunktur är företag oftast ovilliga att investera och tillgångarna kan därför vara svåra att sälja, i alla fall inom rimlig tid och till ett ”vettigt” pris.

Vid en #lågkonjunktur inträffar ofta följande:

  • Orderingången går ned med minskad omsättning och lönsamhet som resultat.
  • Högre konkurrens med pressade priser som resulterar i #lägre #marginaler.
  • Kunder betalar senare vilket medför #kassaflödesproblem (tomt i kassan).
  • Fler konkurser vilket kan medföra #kundförluster.
  • Tillgångar #osäljbara.
  • Lagret blir liggande osålt och binder kapital.

Hur stora förändringar på marknaden klarar ett företags ekonomi utan risk för att hamna på obestånd? Tänk dig ett scenario där din #största #kund drar ned sina beställningar med 25% samtidigt som en annan beställare går i konkurs. Utöver detta måste du rabattera dina produkter med 10% för att över huvud taget kunna få några beställningar. Sätter du dessa förändringar i förhållande till företagets fasta kostnader så får du en god uppfattning hur uthålligt ditt företag är. Om allt detta inträffar och företaget visar sig vara #underfinansierat är det sannolikt inte så stor ide’ att gå till banken trots att företaget varit kund där länge.

Vi på VD-stödet kan hjälpa dig att gå igenom ditt företags uthållighet.

Stefan Erlandsson

Share
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020