- Praktiska råd som fungerar

Vad är ett fåmansbolag?

Ekonomi & Finans | 2016-03-16

Definition av ett fåmansföretag

Med fåmansföretag avses, enligt huvudregeln, aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur många personer som äger del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses som en person. 

I den s.k. närståendekretsen ingår följande personer (far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn). Med barn menas även styvbarn och fosterbarn. Med makar jämställs även personer som ingått registrerat partnerskap. Vidare jämställs med makar även de som är sammanboende och som har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Eftersom en krets av närstående räknas som en person kan den faktiska ägarkretsen i ett fåmansföretag i praktiken vara mycket stor. 

Med fåmansföretag avses även företag där näringsverksamheten är uppdelad på olika verksamheter som är oberoende av varandra. Det krävs då att en person har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren och kan förfoga över dess resultat.

För att fåmansreglerna ska gälla ska delägaren varit verksam i företaget i betydande omfattning under inkomståret eller något av de fem föregående inkomståren. En delägare anses vara verksam i betydande omfattning om dennes eller någon närståendes arbetsinsatser har en stor betydelse för vinst och intäktsgenereringen i företaget. Senare rättsfall tyder dock på att det alla aktieägare som arbetar mer än i mycket begränsad omfattning räknas som verksamma i betydande omfattning. Om man inte är kvalificerad aktieägare d.v.s. verksam i bolaget så är man passiv aktieägare. Det är bara utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier som beskattas efter fåmansföretagsreglerna. 

Vilket regelverk gäller för utdelning i fåmansföretag?

3:12-reglerna kallas populärt de regler som gör att svenska småföretag beskattas med en betydligt högre skattesats än stora företag. Syftet med reglerna är att förhindra att småföretagare, som arbetar i sina egna företag, beskattas med mer förmånliga skattesatser än de som gäller för vanliga anställda i Sverige. Den del av utdelningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet. Huvudregeln eller förenklingsregeln.

Olof Grahn

olof.grahn@vdstodet.se

 

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.