- Praktiska råd som fungerar

En ny rekonstruktionslag

Ekonomi & Finans | 2022-09-29

Den första augusti i år trädde en ny rekonstruktionslag i kraft som delvis är byggd på befintlig svensk lagstiftning och delvis på ett EU-direktiv. Syftet med den nya lagen är att ge livskraftiga företag en bättre chans att klara sig. Den gamla lagstiftningen tog sikte på företagets betalningsoförmåga, medan den nya lagen försöker hjälpa i ett tidigt skede och innan risk för en konkurs tilltar. Det är alltså numera möjligt att bevilja en rekonstruktion även för bolag som har tillgång till likvida medel men dras med stora ekonomiska förluster.

Rätt tid

Enligt många så kommer den nya lagen mycket lägligt eftersom det finns en del utmaningar efter pandemin och en oönskad besvärlig konjunkturfas framöver. Det kan handla om svårigheter att betala skatt som man fått anstånd med under pandemin, höjda drivsmedelpriser, inflationstrycket, skenande elräkningar, leveransstörningar (t.ex. brist på halvledare) eller räntehöjningar. 

Notera att det är tingsrätten som beviljar rekonstruktionsansökan samt godkänner rekonstruktören, dock är det fritt fram för gäldenärsföretaget att ge ett namnförslag. Här är det bra om den valde eller föreslagna rekonstruktören är en erfaren förvaltare som åtminstone har kompetens inom företagsledning och affärsstrategier. Rekonstruktionstiden är tre månader åt gången dock högst i ett år.

I den nya lagen finns ett uttryckligt krav på att räkenskaperna inte får ha brister eller fel så att rörelsens resultat och ekonomiska ställning inte går att utläsa. Utöver det så görs en bedömning om rekonstruktionen kan säkra verksamheten framöver. Om det visar sig att det finns goda möjligheter att lyckas så kommer ansökan att beviljas. Rekonstruktionsplanen blir bindande så snart den godtas av majoriteten av fordringsägare och fastställs av tingsrätten.

Leda och lyda

Rekonstruktionsbeslutet innebär att man vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra livskraften och lönsamheten i företaget. Till skillnad från konkurs drivs verksamheten vidare och möjliggör att befintlig styrelse och ledning sitter kvar och är beslutsföra.

Under tiden kommer gäldenärsföretaget att behålla kontrollen över sina tillgångar men måste följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas. För vissa rättshandlingar så krävs dessutom rekonstruktörens samtycke, t.ex. pantsättning, överlåtelse av egendom och i vissa fall uppsägning av avtal. 

Viktigast är att gäldenären kan få anstånd med att betala räkningar och att skulder skrivs av helt eller delvis. En annan åtgärd kan vara att sälja en viss del av verksamheten eller att tillföra nytt kapital genom en nyemission. Andra nyheter är att styrelsens ansvar pausas under rekonstruktionstiden medan lönegaranti för de anställda kommer fortsätta att gälla.

Vänta inte för länge och håll ett ständigt vakande öga på dina fordringar och likviditet. Samtidigt är det även viktigt att alltid tänka förebyggande och leda ditt företag på bästa möjliga sätt. Lämna inte något viktigt åt ödet!

 

Daniel Nakell

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.