- Praktiska råd som fungerar

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Ledarskap | 2019-10-15

Som arbetsgivare är du alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren kan fördela uppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Sådan delegering bör vara tydlig så att alla vet vad som krävs av dem. Om det finns flera chefer på olika nivåer och du inte fått en tydlig beskrivning kring vad som är ditt ansvar kan det vara bra att utgå från att ansvaret är ditt oavsett om det juridiskt sett visar sig att det ligger på en högre eller lägre nivå.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter, till exempel att initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Inspektioner

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner som bland annat går ut på att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker. Samtidigt får du besked om vad som behöver rättas till. Vanligtvis inspekteras de arbetsplatser som bedöms ha de största arbetsmiljöriskerna. Det kan också förekomma kampanjer som lyfter upp särskilda arbetsmiljöproblem eller som riktar sig mot specifika branscher.

 

Sanktionsavgifter

Vissa av bestämmelserna i arbetsmiljöverkets föreskrifter indikerar att du kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. Hur stor avgiften blir varierar och beror dels på vilken överträdelse som har gjorts, dels på företagets eller organisationens storlek. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

De tre centrala delarna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att Undersöka, Genomföra och Följa upp. M.a.o arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen, upprätta en åtgärdsplan och vidta åtgärder så att ingen medarbetare drabbas. Därefter kontrolleras åtgärderna, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller åtminstone rejält minskat. VD-stödet kan vara en värdefull resurs i arbetet med att få ett systematiskt miljöarbete på plats.

Jan Marcusson-Ståhl

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.